CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ GŁÓWNEJ KWATERZE ZHP PRZEZNACZA SIĘ:

a) 1,60 ZŁ na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i wsparcie metodyczne i programowe oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP,

b) 0,40 ZŁ na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.

CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ CHORĄGWI PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:

prowadzenie bieżącej działalności chorągwi,
w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla
chorągwi i hufców,
• szkolenia kadry,
• obsługę księgową,
• ubezpieczenie NNW dla członków ZHP danej
chorągwi,
• nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami.

CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ HUFCOWI PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:

• prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym
pozyskiwanie dodatkowych środków,
• utrzymaniu siedziby hufca,
• wsparcie metodyczne i programowe dla
drużynowych,
• kształcenie kadry instruktorskiej,
• prowadzenie rachunków bankowych,
• utrzymanie magazynów ze sprzętem posiadanym
przez hufiec i podległe jednostki,
• nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami
i drużynami.

CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ PODSTAWOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:

• zakup materiałów programowych itp.,
• drobne elementy umundurowania np. krzyże harcerskie.

• poprzez 1% podatku dochodowego, • poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne, • pozyskując sponsorów, • organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji, • biorąc udział w konkursach grantowych, • poprzez dodatkową składkę członkowską zadaniową.

W RAMACH SKŁADKI KAŻDY CZŁONEK ZHP OBJĘTY JEST UBEZPIECZENIEM NNW

SKŁADKA NIE POZWALA NA 100% SFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZHP. WIĘC JAK JESZCZE FINANSUJE SIĘ HARCERSTWO.

• poprzez 1% podatku dochodowego,
• poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne,
• pozyskując sponsorów,
• organizując kursy i szkolenia dla osób spoza
organizacji,
• biorąc udział w konkursach grantowych,
• poprzez dodatkową składkę członkowską
zadaniową.

Składkę należy wysłać na konto Hufca.

Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście
65 1140 1010 0000 3491 1300 1008 – nowe konto

Tytułem: SKŁADKA CZŁONKOWSKA, imię i nazwisko dziecka, numer i nazwa drużyny, Szczep Wigry

Skip to content